6 decembrie 2008

General de armată Dumitru PENCIUC

Născut la data de 6 august 1925 în comuna Tudora, jude ul Botoşani, într-o familie de ărani cu o stare materială modestă, a rămas orfan de tată la vârsta de şase săptămâni, fiind crescut cu mari greută i de bunicii săi, de la care a primit o educa ie aleasă şi dragoste de carte. După absolvirea şcolii primare, în comuna natală, a urmat cursurile Liceului Comercial din Botoşani şi ale Liceului „Aron Pumnul” din Cernău i. La vârsta de 17 ani s-a înrolat, cu dispensă de vârstă, voluntar, în Regimentul 11 Roşiori din Cernău i, fiind încadrat în escadronul transmisiuni. S-a instruit în specialitatea radiotelegrafist. În luna martie 1944 a plecat cu regimentul pe frontul din Moldova, fiind încadrat radiotelegrafist la Comandamentul Diviziei 1-a Cavalerie.

. Fiind avansat la gradul de sergent t.r. Dumitru Penciuc a participat, după 23 august 1944, cu Comandamentul Diviziei a 5-a Cavalerie, la ac iunile de luptă pentru dezarmarea trupelor germane. De la data de 5 septembrie 1944 a participat la luptele pentru eliberarea păr ii de nord a Transilvaniei, răpită în mod samavolnic prin Dictatul de la Viena din 30 august 1940. Cu emo ie îşi aminteşte şi de participarea la crâncenele lupte pentru eliberarea Ungariei şi Cehoslovaciei. Pentru faptele de arme săvârşite pe câmpurile de luptă a fost decorat cu medalii româneşti, cehoslovace şi sovietice. După încheierea războiului Dumitru Penciuc a urmat cursurile Şcolii Militare Ofi eri Jandarmi, în anul 1948 fiind declarat şef al ultimei promo ii de ofi eri de jandarmi (şcoala de jandarmi s-a desfiin at în luna octombrie 1948). Tânărul ofi er şi-a început cariera militară la Centrul de Instruc ie Jandarmi din Botoşani, fiind numit comandant de companie instruc ie. În anul 1953, după absolvirea cursului de comandan i de unită i, ca şef de promo ie, în Centrul de Instruc ie al Ministerului Afacerilor Interne din Botoşani, ofi erul a fost promovat lector în această unitate. La scurt timp locotenentul-major Dumitru Penciuc a fost avansat la gradul de căpitan şi promovat Şef Birou Pregătire de Luptă la Regimentul de Securitate din Bucureşti.

Înapoiat în ară Dumitru Penciuc a fost avansat la gradul de maior, înainte de termen, şi numit prim-loc iitor al comandantului Şcolii Militare Ofi eri al Ministerului Afacerilor Interne din Oradea. Afirmându-se ca ofi er cu o bună pregătire şi deosebite calită i de conducere, în anul 1963 a fost înaintat la gradul de locotenent-colonel, înainte de termen. Desfiin ându-se şcoala, în anul 1963, ofi erul a fost numit la Comandamentul Trupelor din Ministerul Afacerilor Interne, îndeplinind succesiv func iile de Şef Sec ie Organizare Mobilizare şi Şef Sec ie Pregătire de Luptă. A fost avansat în anul 1968 la gradul de colonel, înainte de termen, şi promovat în func ia de Şef Serviciu în Direc ia Învă ământ a Ministerului de Interne, iar în 1970 a fost numit în func ia de Şef de Stat Major al Trupelor de Pază Obiective. În anul 1971 trupele de pază s-au unificat cu trupele de securitate, ofi erul fiind numit Şef de Stat Major al Comandamentului Trupelor de Securitate. În anul 1982 colonelul Dumitru Penciuc a ob inut titlul de doctor în Ştiin e Militare, cu o teză apreciată în mod deosebit pentru faptul că, în premieră, a analizat rolul Jandarmeriei în război (după desfiin area acesteia în 1949) şi formula propuneri cu privire la structura, dotarea şi misiunile trupelor Ministerului de Interne în război şi în situa ii de criză, care n-au fost acceptate de forurile de resort din Ministerul de Interne. Colonelul Dumitru Penciuc a fost suspectat, în anul 1984, că avea rela ii cu persoane militare şi civile care manifestau pozi ii anticeauşiste. La această acuza ie se adăuga şi faptul că era singurul ofi er din fosta jandarmerie rămas în activitate. Cumulate, aceste motive au constituit baza de trecere în rezervă „la nevoile Ministerului de Interne”. După trecerea în rezervă colonelul Dumitru Penciuc a fost supravegheat de organele de securitate, interzicându-i-se accesul în unită ile Ministerului de Interne. Aderând la mişcarea anticomunistă Dumitru Penciuc a primit sarcini cu privire la întrebuin area trupelor de securitate în eventualitatea desfăşurării unor ac iuni de înlăturare a familiei dictatoriale.

Conform declaratiilor unor personalităti politice participante la Revolutia din decembrie 1989 şi a unor consemnări în unele lucrări referitoare la revolu ie, „la trecerea trupelor de securitate, chiar din primele momente ale ac iunilor populare, de partea acestora, un rol important l-a avut col. (rz.) Dumitru Penciuc”. Începând cu ziua de 22 decembrie 1989 el s-a aflat în principalele puncte fierbin i ale revolu iei: Radiodifuziune, Televiziunea Română şi sediul fostului Comitet Central al Partidului Comunist Român. După 1989 a fost distins cu medalia şi brevetul de „Luptător cu merite deosebite în Revolu ia din decembrie 1989”. În luna ianuarie 1990 colonelul Dumitru Penciuc a fost rechemat în activitate, acordându-i-se gradul de general de brigadă, şi a fost numit Şef de Stat Major al Poli iei Române. Alături de regretatul general de corp de armată Jan Moldoveanu, Şeful Inspectoratului General de Poli ie, şi de al i generali din conducerea poli iei, generalul Dumitru Penciuc a contribuit la ini ierea programelor de democratizare şi reformare a Poli iei Române. El a insistat pentru readucerea trupelor de pază şi ordine (fostele trupe de securitate) din subordinea Ministerului Apărării Na ionale, la Ministerul de Interne, în vederea întăririi dispozitivelor de securitate ale noilor obiective şi organelor puterii de stat. După resubordonarea trupelor de pază şi ordine Ministerului de Interne, în martie 1990, generalul Dumitru Penciuc a fost comandantul acestora, ini iind reorganizarea lor pentru executarea noilor misiuni. Împreună cu generalul Jan Moldoveanu a propus transformarea acestora în trupe de jandarmi, deziderat realizat la 1 septembrie 1990. Apreciindu-se capacitatea organizatorică şi de ac iune şi rezultatele ob inute în numai câteva luni de la reactivarea sa, generalul Dumitru Penciuc a fost promovat la sfârşitul lunii aprilie 1990 în func ia de Şef de Stat Major şi Adjunct al Ministrului de Interne. Modificându-se func iile din conducerea Ministerului de Interne, generalul Dumitru Penciuc a fost numit Secretar de Stat, Şef al Departamentului Organizare, Coordonare şi Rela ii Publice, contribuind nemijlocit la demersurile de democratizare şi modernizare ale Ministerului de Interne. A fost promotorul primelor deschideri ale Ministerului de Interne al României către ările Europei Occidentale. Concomitent, a participat la constituirea Uniunii Sportive a Poli iştilor din Balcani, fiind ales primul ei preşedinte. A participat la înfiin area în Ministerul de Interne a Comitetului pentru Drept Umanitar şi Drepturile Omului, fiind numit preşedintele acestui organism. În anul 1991 a fost numit, prin Hotărâre de Guvern, preşedinte din partea României în Comisia Mixtă Româno-Iugoslavă în probleme de frontieră. În anul 1992 a fost trecut în rezervă, la cerere, cu drept de pensie. Din anul 1990 generalul Dumitru Penciuc a coordonat înfiin area Asocia iilor Veteranilor de Război din Ministerul de Interne. A fost ales preşedinte de onoare al acesteia, devenind, din 1994, preşedinte executiv. În anul 2000 a fost ales şi prim-vicepreşedinte al Asocia iei Na ionale a Veteranilor de Război din Ministerul Apărării Na ionale. Generalul Dumitru Penciuc este ini iatorul unui complex de măsuri şi ac iuni pentru restabilirea adevărului istoric despre fosta Jandarmerie, pentru recunoaşterea şi aprecierea rolului şi meritelor ei în statul de drept din România (până la desfiin are în anul 1949). S-a preocupat şi continuă să se preocupe de reabilitarea şi repunerea în drepturi a cadrelor care au făcut parte din Jandarmerie, victime ale regimului comunist, şi pentru acordarea de repara ii materiale şi, mai ales, morale. Este coautor al legisla iei cu privire la Statutul şi drepturile Veteranilor de Război, fiind preocupat de acordarea drepturilor cuvenite acestora. Generalul Dumitru Penciuc este coordonator al lucrării memoralistice „Nemuritorii” a Asocia iei Veteranilor de Război din Ministerul Administra iei şi Internelor, colaborator la volumele VII şi VIII ale lucrării memoralistice „Veterani pe drumul onoarei şi jertfei”, realizată de Asocia ia Na ională a Veteranilor de Război. Generalul Dumitru Penciuc este consultant pentru elaborarea primei Legi a Jandarmeriei, după reînfiin area acesteia, colaborator la „Revista Jandarmeriei” şi Revista „Veteranul”.

Este membru fondator al Ligii Na ionale al Luptătorilor din decembrie 1989 şi membru al Consiliului Na ional al persoanelor vârstnice, preşedinte de onoare al Asocia iei Na ionale de Luptă împotriva drogurilor, cetă ean de onoare al comunei Tudora, jude ul Botoşani şi a oraşelor Tăndărei şi Călăraşi. Pentru prestigioasa activitate desfăşurată, la data de 1 decembrie 1991 a fost avansat la gradul de general de divizie şi la 1 decembrie 1994 la gradul de general de corp de armată.

A fost decorat, la 1 decembrie 2000, cu Ordinul Na ional „Serviciul Credincios”, în grad de ofi er, iar la 9 mai 2003, pentru faptele de arme săvârşite pe front, a fost înaintat în gradul de general de armată.

Un comentariu:

Unknown spunea...

”Inapoiat in tara...” De unde s-a inapoiat ?