16 noiembrie 2008

Sublocotenent Paul TARĂLUNGĂ

Gheorghe şi Elena Tarălungă au avut 4 copii, dintre care doi gemeni. Gemenii Paul şi Titus s-au născut la data de 27 decembrie 1921 în comuna Prăjeşti, jude ul Bacău. Cei doi fra i au absolvit 5 clase primare, în anul 1934, în localitatea Prăjeşti şi 8 clase la Şcoala Normală din Bacău, în anul 1942. Apoi au fost încorpora i la Şcoala Militară Ofi eri Rezervă Infanterie din Ploieşti. Din septembrie 1942 şi până în iulie 1944 Paul şi Titus au fost trimişi la o şcoală militară în Germania, absolvind-o cu gradul de sublocotenent. Amândoi au fost repartiza i, ca ofi eri, la Batalionul 15 Vânători Munte din garnizoana Deva, în func ii de comandan i de plutoane. După cotropirea Cehoslovaciei, în martie 1939, guvernul României a decretat mobilizarea generală a trupelor de acoperire, pe data de 15 martie 1939.

Trupele de vânători de munte au fost mobilizate în întregime, fiecare brigadă de vânători de munte înfiin ând încă două batalioane. Brigada a 2-a Vânători de Munte a înfiin at Batalioanele 15 Vânători de Munte Deva şi 16 Vânători de Munte Ha eg. Batalionul 15 Vânători de Munte a participat la ac iunile militare din est, contribuind la eliberarea păr ii de nord a Bucovinei, în Caucaz şi Crimeea, pe frontul din Moldova şi în Transilvania. Fra ii arălungă au luptat, apoi, pe frontul de vest, aducându-şi aportul la eliberarea păr ii de nord a Transilvaniei. Ei s-au remarcat în luptele de la Buru, Gilău, Cluj, Aleşd, Avrămu , Sâniod, Bagomer, Şilindru, ajungând la grani a de vest a României. După 20 octombrie 1944 Divizia a 2-a Munte, din care făcea parte şi Batalionul 15 Vânători de Munte Deva, a trecut pe teritoriul Ungariei şi, ac ionând pe direc ia Debre in, a ajuns cu elementele înaintate pe Tisa, în seara zilei de 26 octombrie. În zilele de 7-9 noiembrie efectivele Diviziei a 2-a Munte au traversat Tisa, în capul de pod realizat de armata sovietică în zona localită ii Tiszakeszi. La data de 20 noiembrie 1944 Diviziile 2 şi 3 Vânători de Munte au fost trecute în subordinea Corpului 4 din Armata 1-a română.

Cucerind mun ii Buk, cele două divizii au trecut pe teritoriul Cehoslovaciei, la data de 1 ianuarie 1945. Aici luptătorii Diviziilor 2 şi 3 Munte au desfăşurat opera ia ofensivă pentru cucerirea masivului Javorina şi ieşirea pe cursul mijlociu al râului Hron. Între 25 martie şi 16 aprilie 1945 s-a desfăşurat opera ia ofensivă dintre râurile Hron şi Morava. În perioada 17 aprilie – 12 mai 1945 s-a desfăşurat opera ia ofensivă de la vest de râul Morava, ac iune care a durat, practic, până la capitularea Germaniei şi încheierea războiului în Europa. Cu pu in timp înainte de capitularea Germaniei Titus a căzut în timpul luptelor şi a fost înmormântat în cimitirul din Rhosnova. Sublocotenentul Paul arălungă, cu sufletul cernit de durere, s-a înapoiat în ară, în luna august 1945, şi a fost încadrat în învă ământ, de la data de 1 septembrie 1945, la Şcoala Generală din Prăjeşti, jude ul Bacău. În anul 1950 Paul arălungă a fost concentrat la Detaşamentul Rezervelor de Muncă nr. 3 Bacău, conducând, până în anul 1953, detaşamentele de muncă de la Dărmăneşti, Modârzeni şi Iteşti. Înapoiat în învă ământ, Paul arălungă a ob inut, prin examene, gradele didactice: definitivat (august 1959), gradul II (ianuarie 1966), gradul I (ianuarie 1976). În perioada petrecută în învă ământ a ob inut numeroase titluri acordate de Sec ia Învă ământ, Societă i şi Organiza ii Istorice şi Agrare din jude ul Bacău. A participat la numeroase simpozioane şi tabere de cercetare organizate în diferite jude e din ară. A publicat zeci de materiale şi articole dedicate elevilor, în publica iile: Carpica (Bacău), Analele Ştiin ifice (Iaşi), Arheologia Moldovei (Iaşi). Profesorul Paul arălungă este bine-cunoscut pentru realizarea Complexului Muzeistic Prăjeşti, inaugurat în anul 1970 (3.000 de piese grupate în 7 sec ii), şi a Grădinii Botanice din Prăjeşti, inaugurată în anul 1965.

Paul Tarălungă a fost pensionat în anul 1984, conducând mai departe cele două obiective rar întâlnite în satele româneşti. În calitate de veteran de război a vândut pământul primit de la părin ii săi, după 1989, şi, cu banii ob inu i, a ridicat, în anul 2000, în curtea bisericii, un monument închinat eroilor din localitate. Veteranul Paul arălungă este membru de onoare al Asocia iei Na ionale Cultul Eroilor, fiind distins cu numeroase medalii şi diplome de onoare. Nu are urmaşi, însă este respectat de către to i cei pe care i-a instruit şi educat.

Niciun comentariu: