17 noiembrie 2008

Sergent-major Ion GHEORGHE

Târgşorul Vechi, comună de şes amplasată pe malurile canalului Leaotu („afluent” artificial al Prahovei, pe stânga), se învecinează la nord cu municipiul Ploieşti, la sud-est cu comuna Brazi, la sud-vest cu comuna Măneşti, la nord-vest cu comuna Ariceşti Rahtivani şi la nord cu comuna Blejoi. Comuna este formată din satele: Strejnic (reşedin ă de comună), Stănceşti, Târgşorul Vechi şi Zalhanaua.

Suprafa a comunei însumează 4.843 ha, din care 4.027 ha reprezintă suprafa a agricolă. La circa 500 m vest de moara din Târgşorul Vechi s-a depistat o aşezare tracică, numită Tei, bogată în materiale arheologice. Satul apare atestat documentar abia la 25 august 1413, în salvoconductul comercial pe care Mircea cel Bătrân (1386-1418) îl reînnoieşte pentru braşoveni sub denumirea de „Novum Forum” (Târgul cel Nou), spre a fi deosebit de Târgovişte. La 22 august 1456, Vlad epeş înfrânge la Târgşor oştile lui Vladislav al II-lea. Importan a economică a târgului care se ridica a determinat o creştere a însemnătă ii sale politice sub Neagoe Basarab (1512-1521), când devine oraş de scaun.

În privilegiul acordat braşovenilor, în anul 1517, acesta îi îndeamnă „să târguiască numai unde este scaunul domniei mele, la Târgovişte şi la Câmpulung şi la Târgşor”. Solii braşovenilor găsesc pe voievodul Alexandru al II-lea Mircea (1568-1577), de asemenea, la Târgşor. În anii 1537, 1538 sau 1540 Radu Paisie (Petru de la Argeş), în anul 1598 Mihai Viteazul, iar în 1622 Radu Mihnea emiteau hrisoave din reşedin a de la Târgşor. Localitatea a jucat un rol important în secolele XVI-XIX.

Se pare că aici a existat o şcoală începând din secolul al XV-lea. Între monumentele din localitate se remarcă termele romane ale castrului Legiunii a XI-a Claudia Pia Fidelis, ruinele bisericii albe (biserica veche, ctitorită de Vladislav al II-lea), ruinele cur ii domneşti, conacul Moruzi, monumentul memorial „Nicolae Iorga”, cu inscrip ia: „În acest loc a fost asasinat de către legionari, la 28 noiembrie 1940, savantul de reputa ie mondială Nicolae Iorga (născut în anul 1871)”.

Datele au fost culese din Dic ionarul Istoric al Jude ului Prahova, autor profesor Mihai Apostol, Editura „Ploieşti-Mileniul III”, 2004.

Niciun comentariu: