15 noiembrie 2008

Generalul de brigadă Pavel-Ioan GHITĂ

Ioan Ghită (tehnician în industria de război, la Arsenalul Armatei) şi sotia sa, Ioana (casnică), au dat tării şapte copii: Pavel (ofiter, avansat succesiv de la gradul de sublocotenent până la gradul de general de brigadă, în prezent pensionar), Ioan (tehnician metalurgie, în prezent pensionar), Gheorghe (tehnician mecanic, în prezent pensionar), Crăciun (economist, căpitan în rezervă Ministerul Apărării Na ionale, în prezent pensionar), Victoria (profesor de limba română şi de filozofie) şi încă o soră şi un frate (ambii deceda i).

Pavel-Ioan Ghită a copilărit, ca şi ceilalti frati, în casa părintească din Ploieşti, strada Industriei, nr. 90. A urmat cursurile Şcolii generale nr. 11 din Ploieşti, după care a urmat şi absolvit Şcoala Industrială de Meserii şi Şcoala Medie Teoretică nr. 1 Ploieşti, ob inând diploma de bacalaureat. La 1 noiembrie 1943, conform art. 16 R.L.R., a fost încorporat ca elev cu termen redus la Şcoala de Subofi eri în Rezervă Infanterie Predeal (Batalionul 4 Vânători de Munte), comandată de maiorul Nicolae Bondoc (numit profesor la Academia Militară Bucureşti, după terminarea războiului). Făcând parte dintr-o subunitate operativă de tăria unui pluton, sub comanda maiorului Nicolae Bondoc, elevul sergent Ghi ă, a participat la dezarmarea Comandamentului Militar german de la Azuga (Prahova). În urma ordinelor primite în ziua de 23 august 1944 a executat alte misiuni de luptă împotriva armatei germane, împreună cu batalionul 4 Vânători de Munte din Divizia 2 Munte, în perioada scursă până la 9 mai 1945. Trebuie remarcat faptul că Pavel-Ioan Ghi ă a lucrat începând din octombrie 1939 la Uzinele Metalurgice „Concordia” Ploieşti, unde se executa, pentru front, armament de luptă: tunuri antitanc calibru 47 mm, obuze 47 mm, obuze 75 mm, obuze 100 mm şi capete de brand. Uzina „Concordia” a fost declarată militarizată şi unitate operativă în perioada 23 august 1944 - 9 mai 1945.

La data de 6 iunie 1946 elevul sergent Ioan-Pavel Ghi ă a fost trecut în rezervă şi s-a reîntors la Uzina „Concordia” unde a lucrat până la 25 februarie 1949, când a fost încadrat ca ofi er activ cu gradul de sublocotenent, conform Deciziei Ministerului de Interne nr. 142, litera p. A fost repartizat la Comandamentul Regional de Mili ie Craiova şi numit în func ia de şef serviciu cadre, unde a func ionat până la data de 23 august 1953. În acest timp a fost avansat în gradul de locotenent (30 decembrie 1949), fiind apreciat de comisia de notare cu calificativul „foarte bine”. Datorită faptului că ofi erul avea mari greută i familiale – tatăl decedat, 5 fra i mai mici în şcoli, mama fără pensie – ofi erul a solicitat mutarea la Direc ia Mili iei Regionale Ploieşti şi a primit aprobarea de transfer. Ajungând în oraşul natal a muncit cu multă conştiinciozitate şi dăruire, îndeplinind mai multe func ii: şef sec ie mili ie, şef birou serviciu cercetări penale, şef sec ie operativă şi comandant de raion. Datorită calită ilor remarcabile a fost avansat, la excep ional, la gradul de căpitan. Cu dorin a de a-şi perfec iona pregătirea ofi erul a urmat şi absolvit Facultatea de Ştiin e Juridice a Universită ii Bucureşti, în urma examenului de stat fiind declarat Diplomat Universitar în specialitatea Ştiin e Juridice.

A urmat apoi „Cursul Superior Cadre de Conducere” din Bucureşti. În urma absolvirii acestui curs i s-au încredin at func ii ce solicitau responsabilită i sporite, fiind înaintat, succesiv, la gradele de maior, locotenent-colonel şi colonel (la pensionare). Pavel-Ioan Ghi ă a fost un ofi er deosebit de meticulos şi ordonat în serviciu, cu o capacitate superioară de în elegere şi judecată. În func iile pe care le-a îndeplinit de-a lungul carierei militare a vegheat la respectarea şi aplicarea legilor ării, dând dovadă de cinste şi corectitudine remarcabile. În calitate de fondator al Asocia iei Veteranilor de Război din Ministerul de Interne, filiala Prahova, a fost ales preşedinte al acestei filiale, la data de 5 noiembrie 1990, şi a fost reales preşedinte şi în cadrul adunărilor generale din anii 1993, 1995, 1999. A fost animatorul activită ilor organizatorice, cultural-educative şi de ordin social desfăşurate în cadrul filialei. Activitatea sa se continuă şi în afara programului stabilit pentru lucru, Pavel-Ioan Ghi ă solu ionând problemele veteranilor de război, scriind şi publicând materiale în revista „România Eroică” şi în săptămânalul „Argus”. A participat la toate activită ile dedicate sărbătorilor na ionale ale poporului român. S-a implicat personal în solu ionarea problemelor de protec ie socială şi cu scop umanitar.

Drept răsplată pentru activitatea depusă în slujba veteranilor de război, în calitate de cadru activ în retragere, prin Decret Prezidential, nr. 147, din 8 mai 1999, colonelul Pavel-Ioan Ghită a fost înaintat la gradul de general de brigadă în retragere. De la data de 22 aprilie 2003 generalul Pavel-Ioan Ghi ă face parte din Comitetul Executiv al Asocia iei Veteranilor de Război din Ministerul de Interne Bucureşti şi din Biroul Executiv al Asocia iei Veteranilor de Război din Ministerul de Interne Bucureşti. În decursul carierei militare a fost decorat cu următoarele ordine şi medalii: ordinul „Meritul Militar” clasele I-a, a II-a şi a III-a, medalia „Eliberarea de sub domina ia fascistă”, medalia „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial. 1941-1945”, medalia na ională „Serviciul Credincios”, clasa a III-a, prin Decretul nr. 969, din 29 noiembrie 2002.

Niciun comentariu: