15 noiembrie 2008

Colonel Sava SIMIONESCU

Sava Simionescu s-a născut la data de 8 februarie 1906, în localitatea Odaia Bursucani, din jude ul Tutova (în prezent jude ul Vaslui). Încă din copilărie Sava Simionescu a manifestat dragoste de învă ătură. A absolvit cele 4 clase primare în localitatea natală, iar apoi gimnaziul şi renumitul Liceu „Roşca Codreanu” din Bârlad.

În anul 1926 s-a înscris la Şcoala Militară de Ofi eri Infanterie din Bucureşti, pe care a absolvit-o în anul 1929, cu gradul de sublocotenent. Sava Simionescu şi-a început cariera militară, în func ia de comandant de pluton la Regimentul 12 Infanterie „Cantemir“ Bârlad, care, pentru faptele glorioase de luptă înfăptuite în primul război mondial, la Mărăşti, fusese decorat cu ordinul „Mihai Viteazul”.

Pentru priceperea dovedită în instruirea tinerilor militari Sava Simionescu a fost avansat la gradul de locotenent, în anul 1932. La aplica ii şi concursurile de trageri pe regiment şi pe divizie a ob inut locuri fruntaşe, atât cu plutonul, cât şi individual, fiind elogiat de comandantul Diviziei 21 Infanterie. A fost avansat căpitan, în anul 1936, şi promovat comandant de companie în cadrul Batalionului 2 al Regimentului 12 Infanterie „Cantemir”. Absolvind cursul „Comandan i de companie” la Centrul de Instruc ie Infanterie Făgăraş, în anul 1936, ofi erul şi-a intensificat eforturile pentru instruirea subordona ilor. În perioada 1 – 28 iunie 1940 căpitanul Sava Simionescu a participat, împreună cu celelalte efective din Regimentul 12 Infanterie „Cantemir”, la aplica iile din Basarabia. După ultimatumul dat de Rusia Sovietică, la data de 26 iunie 1940, efectivele regimentului s-au retras la Fălciu şi apoi, până la sfârşitul lunii iulie 1940, au fost desfăşurate pentru instruc ie şi pază la vest de Prut, în zona Răşcani - Rogojeni - Fâr ăneşti. În ziua de 21 iunie 1941 to i comandan ii de regimente, batalioane şi companii au fost convoca i la punctul de comandă al Diviziei 21 Infanterie, unde li s-a comunicat că războiul de eliberare a Basarabiei va fi declanşat în noaptea de 21/22 iunie.

Întrucât ostaşii Diviziei 21 Infanterie au întâmpinat mari greută i în traversarea Prutului, pe podul de la Oancea, s-a constituit un detaşament format din 12 luptători ai Batalionului 3 din Regimentul 12 „Cantemir”, comandat de căpitanul Simionescu, care a traversat Prutul cu o barcă şi a reuşit să neutralizeze punctul de rezisten ă de la Hanul Tulceanu. Aici şi-a pierdut via a fruntaşul Gheorghe Anghelu ă, care s-a înecat. Toti ostaşii detaşamentului au fost avansati în grad. Căpitanul Sava Simionescu a fost decorat cu ordinul „Coroana României”, în grad de cavaler. După traversarea Prutului, Regimentul 12 Infanterie a luptat cu mult eroism în luptele de pe Dealul Epureni, la nord de satul iganca. Aici a fost rănit mortal, în ziua de 9 iulie 1941, ora 910, colonelul Gheorghe Niculescu, comandantul Regimentului 12 Doroban i „Cantemir. La data de 12 iulie căpitanul Simionescu, ac ionând cu deosebit curaj, a ocupat, cu două plutoane de puşcaşi şi un pluton de mitraliere, o pozi ie de luptă pe un front de 300 m, obligând o companie de ruşi să se predea. Căpitanul Simionescu a fost decorat cu ordinul „Steaua României”. De la 14 iulie Regimentul 12 „Cantemir” a înaintat spre râul Nistru, pe care l-au traversat pe podul de pontoane din zona satului Iasca. Opera iunea militară Odessa, din august - octombrie 1941, a constituit un nou moment de afirmare a vitejiei ofi erului. Comandând Compania a 2-a din Batalionul 2 şi două plutoane de mitraliere, căpitanul Simionescu, a dat ordinul de atac al flancului drept al inamicului, situat la cota 80 pe Dealul Vacarjani, obligându-l să se retragă. După ob inerea acestei strălucite victorii to i ostaşii au fost recompensa i, iar bravul comandant a fost decorat cu ordinul „Mihai Viteazul”, clasa a III-a. În luptele duse în jurul localită ii Dalnic, puternic fortificată, căpitanul Simionescu a comandat Batalionul 2 din Regimentul 12 Infanterie „Cantemir”. Aflându-se pe pozi ia de luptă de la Dalnic a acordat o deosebită aten ie răni ilor. Trebuie men ionat că printre răni ii îngriji i de medicul batalionului s-a aflat şi un gradat rus, care avea răni grave la cap.

Căpitanul Simionescu a solicitat să fie înştiin at periodic despre evolu ia stării de sănătate a acestui ostaş. După trei zile, medicul batalionului, maiorul Semproniu, i-a comunicat că gradatul şi-a revenit, sănătatea lui evoluând bine. Inamicul a transmis prin megafon, în linia frontului, informa ii despre omenia probată de căpitanul Sava Simionescu. Această faptă a fost relatată elogios şi de către locotenentul Gheorghe Irimia, în anul 1946, într-un compartiment al unui tren care circula de la Bârlad la Iaşi, atunci când s-a întâlnit cu fostul său şef de pe frontul de la Odessa. După retragerea regimentului la Bârlad, pentru refacere, batalionul comandat de Sava Simionescu a fost trecut la partea sedentară.

Căpitanul Simionescu a fost promovat, în luna octombrie 1943, în func ia de comandant Batalion Elevi la Şcoala Militară de Ofi eri Rezervă Infanterie din Gala i, contribuind la pregătirea tinerilor ofi eri în rezervă care au încadrat ulterior unită ile luptătoare de pe front. De la data de 15 februarie 1945 ofi erul a fost încadrat în func ia de comandant de Batalion la Regimentul 1 Doroban i Craiova şi a participat la luptele din Cehoslovacia. La 1 aprilie 1945 a fost avansat maior. În perioada 1 septembrie 1945 - 1 octombrie 1946 maiorul Simionescu a lucrat la Centrul Teritorial Dorohoi, jude ul Botoşani, iar după 1 octombrie a fost numit loc iitor al comandantului la Regimentul 12 Călăraşi Bârlad. Avansat locotenent-colonel a fost mutat, la 1 august 1947, în func ia de comandant administrativ la Regimentul 11 Infanterie „Siret” din Gala i, care era dislocat la Botoşani. Deoarece era recunoscut ca bun organizator, Sava Simionescu a fost numit comandant la Centrul Teritorial Dorohoi (la 1 septembrie 1949) şi şef la Gospodăria Ministerului For elor Armate din Iaşi (la 1 septembrie 1950). Conform Ordinului Ministerului For elor Armate, din 8 august 1951, locotenentul-colonel Sava Simionescu a fost trecut în rezervă, imputându-i-se faptele de eroism săvârşite pe forntul de est. După trecerea în rezervă, Sava Simionescu a lucrat în calitate de economist la unitatea „Constructorul” Bârlad.

Avansat colonel, în retragere, Sava Simionescu a trecut în nefiintă în anul 1993, la vârsta de 87 ani. Apreciindu-i-se comportamentul remarcabil şi demn de care a dat dovadă în toate împrejurările, Consiliul Municipal Bârlad i-a atribuit titlul de „Cetătean de onoare” al municipiului Bârlad. De asemenea, începând din anul 1995, străzii Zorilor, unde a avut locuin a şi a convie uit în bună în elegere şi respect cu vecinii, i s-a dat numele de „Colonel Sava Simionescu”. Colonelul Sava Simionescu s-a căsătorit, în anul 1934, cu Natalia Anghelută, licentiată în litere. Au avut o fiică, Anişoara, născută la 2 februarie 1935, care a absolvit Facultatea de Ştiin e Naturale şi Chimie din cadrul Universită ii „Al. I. Cuza “ din Iaşi. Anişoara este căsătorită cu inginerul silvic Ion Cârje şi are o fiică, Liana, absolventă a Facultă ii de Tehnologia Construc iilor de Maşini din Iaşi, care i-a dăruit un bun nepot, Claudiu, student la Institutul Politehnic din Bucureşti.

Niciun comentariu: