15 noiembrie 2008

Colonel Ioan FLOREA

Localitatea Horodniceni se află la 15 km de Suceava şi de Fălticeni, fiind renumită pentru hărnicia, dragostea de pământ şi credin a în Dumnezeu a locuitorilor. În această localitate, la data de 14 decembrie 1926, s-a născut Ioan Florea. Referindu-se la locul de naştere acesta îşi aminteşte cu nostalgie:

„M-am născut într-un sat frumos, de care mă leagă cei mai frumoşi ani ai copilăriei. Fac parte dintr-o familie de agricultori cu 12 copii, eu fiind cel mai privilegiat, fiindcă am avut înclina ii spre învă ătură. Deşi am fost pasionat de citit, nu m-am eschivat de la muncile agricole, la care am participat cu întreaga familie. Preferam să merg cu animalele la păscut, deoarece aveam prilejul să mai citesc o carte, să învă poezii şi să consemnez unele impresii personale despre viata liniştită şi curată de la tară.”

Ioan Florea a pătruns tainele căr ilor şi povestirile spuse în frumosul grai moldovenesc de către bunici, părin i şi fra ii mai mari, care ştiau să mânuiască atât coarnele plugului, cât şi con inutul unor opere literare ale marilor scriitori români: Mihail Sadoveanu, Ion Creangă, Ionel Teodoreanu, Liviu Rebreanu, Cezar Petrescu, Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, George Coşbuc. După absolvirea şcolii primare, părin ii săi şi învă ătorii iau îndrumat paşii către Liceul „Ştefan cel Mare” din Suceava, la care s-a înscris în toamna anului 1940.

Norii negri ai celui de al doilea război mondial, au pricinuit mari necazuri poporului român.

Despre acele vremuri grele colonelul Ioan Florea îşi aminteşte cu amărăciune:

„Primii ani de liceu au fost deosebit de tulburi. În iarna anului 1941, am fost martorul luptelor de stradă dintre unitătile militare şi mişcarea legionară, unii dintre colegii mei căzând victime ale confruntărilor. În primăvara anului 1944, trupele sovietice s-au apropiat de meleagurile noastre, fiind nevoiti să întrerupem procesul de învătământ la începutul lunii martie, să părăsim oraşul şi să luăm drumul pribegiei. A fost momentul cel mai tragic din anii adolescentei mele, deoarece la numai 18 ani, înrolat în Centrul de Premilitari al liceului, a trebuit să parcurg pe jos, zile în şir, împreună cu alti colegi, distanta de la Suceava până la Râmnicu Sărat, unde am fost îmbarcati în trenuri şi duşi la Câmpulung Muscel”.

Colonelul Florea îşi aminteşte un episod şi mai dramatic: „Când coloana noastră de premilitari a ajuns la Fălticeni, am făcut jonc iunea cu premilitarii din satul Horodniceni, în rândul cărora se aflau şi trei fra i, înso i i de tatăl nostru, care i-a înso it până la Fălticeni. Ne-a îmbrătişat, adresându-ne cuvintele –

"Copii, voi plecati pentru tară şi nu uitati să vă faceti datoria! Aici nu puteti rămâne că vine tăvălugul peste noi”.

Toti copii lui Vasile Florea şi-au făcut datoria, doi dintre ei căzând pe câmpul de luptă, pentru eliberarea Transilvaniei, în toamna anului 1944. În septembrie 1944 Ioan Florea s-a înapoiat la Suceava, reluându-şi studiile la liceu. În anul 1947 s-a înscris la Facultatea de Istorie şi Geografie din Bucureşti, pe care a absolvit-o cu rezultate foarte bune. A fost numit preparator la Catedra de Geografie Economică, remarcându-se în activitatea didactică, desfăşurată cu pasiune şi perseveren ă. În anul 1951, după ob inerea diplomei de licen ă, a fost repartizat de Comisia Guvernamentală, la Direc ia Topografică Militară din cadrul Ministerului Apărării Na ionale. În vederea specializării a urmat Şcoala Militară de Ofi eri Topogeodezi, iar după absolvirea acesteia a fost avansat la gradul de locotenent-major şi încadrat în func ia de ofi er 1 în Biroul de Studii şi Proiecte al Fabricii Militare de Cartografie. În vara anului 1953 a fost numit şeful Biroului Studii şi Proiecte din această unitate. Ofi erul a frecventat mai multe cursuri de perfec ionare, iar în anul 1979 a absolvit Cursul Postacademic de la Academia Militară Generală.

După reorganizarea Direc iei Topografice Militare, în anul 1955, ofi erul a fost avansat la gradul de căpitan şi a fost mutat în cadrul Comandamentului Direc iei Topografice Militare, în func ia de ajutor şef Birou pentru Asigurarea Tehnică Topografică. În anul 1962 a fost avansat la gradul de maior şi numit şef Birou Înzestrare Tehnică Topografică, pe care a îndeplinit-o cu profesionalism până în anul 1982, când a fost pensionat, având gradul de colonel. În func ia de şef al Biroului Înzestrare colonelul Ioan Florea a realizat, după o concep ie proprie, autospecialele de carto-reproducere pe timp de campanie, destinate comandamentelor de armate, care au fost folosite cu mult succes în aplica iile tactice. Obişnuit cu munca, ofi erul a lucrat din anul 1983 şi până în anul 1990 la Ministerul Turismului, în calitate de agent de turism pe litoralul Mării Negre, asigurându-le turiştilor străini condi ii optime de cazare, precum şi cunoaşterea celor mai frumoase zone ale ării. În luna noiembrie 1991, împreună cu generalul de corp de armată Stelian Popescu şi alte cadre, colonelul Florea a contribuit la înfiin area Comitetului pentru Restaurarea şi Îngrijirea Monumentelor şi Cimitirelor Eroilor. Fiind ales vicepreşedinte al Comitetului Director s-a ocupat de identificarea, restaurarea şi îngrijirea monumentelor şi cimitirelor eroilor din Moldova şi din unele jude e din Transilvania.

A înfiintat organe de conducere în teritoriu şi a luat măsuri de protejare a monumentelor, constatând distrugerea cimitirelor de la Valea Uzului (judetul Bacău), Miercurea Ciuc, Ditrău, Odorheiul Secuiesc (toate în judetul Harghita). În acest timp au fost restaurate Cimitirele Eroilor de la Mănăstirea Neamt , din Botoşani, Bacău, Iaşi, Galati, Vaslui etc. A contribuit la restaurarea monumentului din localitatea natală, unde sunt înscrişi şi fratii săi. În prezent colonelul Ioan Florea este vicepreşedinte al Consiliului Director Central al Asocia iei Nationale „Cultul Eroilor” şi redactor la Revista „România Eroică”, implicându-se în toate activită ile organizate: interven ii la organele centrale ale statului pentru a sprijini filialele din teritoriu, interven ii la diferite institu ii pentru atragerea de sponsori, în scopul construirii, restaurării şi îngrijirii monumentelor şi cimitirelor eroilor, participări la conferin ele jude ene pentru impulsionarea activită ilor acestor filiale şi întocmirea unor documente pentru desfăşurarea activită ilor Asociatiei Na ionale „Cultul Eroilor”.

Despre însemnătatea Asocia iei Nationale „Cultul Eroilor” colonelul Ioan Florea afirma următoarele: „Cultul pentru cinstirea memoriei eroilor pe ale căror oase călcăm, este o datorie sfântă a fiecărui cetă ean, căci nu există familie care să nu fi fost îndoliată în războiul de independen ă, primul şi al doilea război mondial. Activitatea pe care o desfăşor în cadrul Asocia iei Na ionale „Cultul Eroilor” constituie pentru mine un prilej de recunoştin ă şi un pios omagiu adus eroilor ce s-au jertfit pentru apărarea gliei strămoşeşti.”

Niciun comentariu: