15 noiembrie 2008

Colonel Gheorghe APETREI

Gheorghe Apetrei s-a născut la 9 octombrie 1928 în localitatea Grămeşti, jude ul Dorohoi (astăzi jude ul Suceava). Este al patrulea născut dintr-o familie de oameni gospodari. A absolvit 7 clase în localitatea natală şi Liceul „Nicolae Bălcescu” din Bucureşti, la curs seral. Din lipsă de condi ii materiale, la 1 februarie 1944 s-a înscris copil de trupă la Regimentul 6 Roşiori din oraşul Băl i (Basarabia). Pătrunderea trupelor sovietice în partea de nord a Basarabiei şi Bucovinei, în aprilie 1944, a determinat Marele Stat Major al Armatei Române să ordone mutarea copiilor de trupă din unită ile operative, în unită ile militare din sudul şi sud-vestul ării. Gheorghe Apetrei a fost mutat la Partea Sedentară a Regimentului 3 Roşiori Bârlad, care era dislocat în oraşul Drobeta Turnu Severin pentru îndeplinirea de misiuni de recunoaştere. În baza Instruc iunilor Speciale ale Marelui Stat Major, nr. 70.200, din 1 noiembrie 1944, Regimentul 3 Roşiori s-a contopit cu Regimentul 6 Roşiori, subordonându-se Diviziei 9 Cavalerie.

De la data de 1 noiembrie 1944, Gheorghe Apetrei a fost mutat în Regimentul 5 Roşiori Lugoj, subordonat Diviziei 8 Cavalerie, care a participat la campaniile militare din Ungaria şi Cehoslovacia. Gheorghe Apetrei a fost lăsat la Partea Sedentară a Regimentului 5 Roşiori, din Lugoj. Zilnic făcea pregătire militară generală şi muzicală, în cadrul Forma iei Instrumentale, şi pregătire de cultură generală. La 1 iunie 1945, prin Hotărâre Guvernamentală, s-a desfiin at Corpul Copiilor de Trupă. Ajuns la vârsta de 17 ani, Gheorghe Apetrei a lucrat la o librărie, reuşind să-şi asigure existen a şi să-şi completeze bagajul de cunoştin e generale. În anii 1948-1949 a lucrat, în calitate de func ionar, la Organiza ia Tineretului Sătesc din Dorohoi.

Chemat la stagiul militar, Gheorghe Apetrei s-a înscris, în anul 1950, la Şcoala Militară de Ofi eri din M.A.I., Sec ia Grăniceri Oradea, pe care a absolvit-o cu gradul de locotenent, la data de 10 octombrie 1952. Evolu ia ofi erului în cariera militară a fost plină de satisfac ii, dar şi de unele insatisfac ii. Purtând cu mândrie stelu ele de locotenent s-a prezentat la Comandamentul Trupelor de Grăniceri din Bucureşti şi a lucrat în func ia de ajutor şef Birou Instruc ie. Avansat locotenent-major, în 1955, a fost promovat loc iitor şef de Stat Major cu probleme de organizare la Comandamentul Apărării Locale Antiaeriene din Bucureşti, în anul 1956. Acumulând experien ă, Gheorghe Apetrei a fost avansat căpitan, în 1960, şi mutat la Statul Major Regional A.L.A. din Baia Mare. Timp de şase ani ofi erul şi-a convins superiorii şi colaboratorii că merită să fie mutat în Bucureşti, apropiindu-se de socri.

Avansat maior, în 1965, a fost mutat la Statul Major Regional A.L.A. din Regiunea Ploieşti. În anul 1968 a fost numit comandant al U.M. 02346 din Mizil, care asigura mijloacele materiale necesare pregătirii personalului din A.L.A. Depunând mult suflet pentru îndeplinirea atribu iunilor de serviciu a fost avansat, în anul 1971, la gradul de locotenent-colonel. Timp de 16 ani a condus această unitate, perioadă în care a absolvit trei cursuri de specializare şi perfec ionare a cunoştin elor de comandă şi stat major, precum examenele pentru gradul de colonel, în anul 1979. Ofi erul a fost trecut la pensie la data de 5 octombrie 1984, regretând că nu a absolvit o facultate militară sau civilă. În anul 1991 a fost avansat colonel în rezervă, purtând cu multă mândrie şi satisfac ie tresele aurii, cu prilejul unor sărbători na ionale. Este decorat cu ordinul şi medalia „Meritul Militar”, medalia „Eliberarea de sub jugul fascist” şi medalia „Crucea Comemorativă a celui de al doilea război mondial 1941-1945”. Colonelul Gheorghe Apetrei este căsătorit, din anul 1956, cu bucureşteanca Elena Niculescu. So ii Apetrei au doi băie i: Adrian-Aurel (inginer, în prezent director general al Petroservice în Kazakhstan) şi Bogdan-Marian (operator la fabrica de igarete din Ploieşti).

Niciun comentariu: