14 noiembrie 2008

General de divizie Constantin STOICA

Generalul de divizie Constantin Stoica este una dintre personalită ile de frunte ale radioloca iei române. Constantin Stoica s-a născut la data de 11 aprilie 1923, în comuna Mihăileşti din jude ul Argeş, într-o modestă familie de truditori ai pământului. În primii ani de via ă părin ii săi, Ilie şi Sevasti a, i-au cultivat în suflet dragostea fa ă de muncă şi fa ă de bunul cel mai de pre , pământul ării.

Primii ani de şcoală i-a petrecut în localitatea natală, iar clasele gimnaziale le-a urmat la Câmpulung-Muscel. Drumul vie ii sale avea să fie hotărâtor influen at, de la o vârstă fragedă, de declanşarea celui de-al doilea război mondial şi sfârtecarea României, în vara anului 1940. La numai 18 ani, cu spiritul justi iar caracteristic acestei vârste, dar şi cu patriotismul care a înnobilat întotdeauna sufletul său, tânărul Constantin Stoica s-a înscris la Şcoala de Subofi eri de Apărare Contra Aeronavelor, pe care a absolvit-o la data de 15 iunie 1941. În continuare a fost distribuit ca pândar aerian la Grupul German de Pândă şi Alarmă (aflat în România din anul 1941) şi apoi ca radiotelegrafist în zona Vaslui, unde a fost participat direct la luptele grele duse de Armata Română pentru eliberarea Basarabiei.

În perioada 15 iunie - 15 noiembrie 1944 Constantin Stoica a fost elev şi, apoi, instructor radiotelegrafist la Centrul de Instruc ie al Apărării Antiaeriene. Începând cu data de 15 noiembrie 1944 sergentul-major Constantin Stoica a fost încadrat în efectivul Regimentului 2 Artilerie Antiaeriană, în func ia de şef sta ie radio, şi a participat la ac iunile de luptă duse de această unitate în Ungaria şi Cehoslovacia. După încheierea războiului în Europa, tânărul Stoica a îmbinat activitatea de pregătire militară şi lărgire a bagajului de cunoştin e generale, cu aceea de îndeplinire a func iei de comandant de pluton şi comandant de campanie, în cadrul Regimentului 1 Transmisiuni (după absolvirea Şcolii Militare de Ofi eri Transmisiuni).

Din anul 1950 şi până la 15 martie 1951 a fost comandant de companie în Regimentul Pândă Aeriană. În perioada 15 martie - 15 iunie 1951, Constantin Stoica a fost elev al primului curs pentru cunoaşterea şi folosirea tehnicii de radioloca ie din cadrul Companiei de Radioloca ie (înfiin ată la data de 26 iulie 1949), situată în cazarma „Trifoiu“ din Bucureşti. Împreună cu celelalte cadre şcolarizate aici, dar şi în cadrul Şcolii Divizionare, Constantin Stoica şi-a adus aportul la constituirea şi încadrarea primelor subunită i radiotehnice. Locotenentul Constantin Stoica a condus pregătirea unei noi serii de ofi eri de radioloca ie, în perioada iunie - septembrie 1951. După această dată a fost numit la comanda Companiei Radiotehnice Palas din Constan a şi apoi, din 1952, în func ia de ajutor al comandantului pentru radioloca ie la Batalionul 10 Radio O.I.L.A. Orşova. Cadrele militare pregătite în Compania de Radioloca ie, împreună cu cele pregătite în Şcoala Divizionară şi în Şcoala Militară de Ofi eri Transmisiuni Sibiu, au fost încadrate la eşaloanele tactice şi operative ale Comandamentului Apărării Antiaeriene a Teritoriului şi ale Comandamentului Avia iei Militare, în calitate de loc iitori pentru radioloca ie ai comandan ilor de unită i Observare, Informare şi Legături Aeriene, instructori în şcolile militare şi ca specialişti pentru concep ie. Avansat la gradul de locotenent-major Constantin Stoica a fost numit, la data de 15 februarie 1953, în func ia de şef Birou Radiotehnic, în cadrul Serviciului Observare, Informare şi Legături Aeriene.

Din octombrie 1955 a preluat func ia de şef Birou Pregătire de Luptă din cadrul Trupelor Radiotehnice, fiind avansat la gradul de căpitan. Împreună cu cadrele din subordine a elaborat planurile anuale de pregătire şi instruire a Trupelor Radiotehnice, a organizat şi condus convocările cadrelor cu func ii de răspundere din cadrul armei, a condus comisiile de inspec ie din unită i. Dornic să-şi lărgească bagajul de cunoştin e de specialitate, proaspătul maior Constantin Stoica a sus inut examenele de admitere în Academia Militară, sec ia Radioloca ie, în vara anului 1962, fiind admis printre primii ofi eri. Maturitatea, seriozitatea, experien a şi perseveren a au fost trăsăturile care l-au caracterizat pe maiorul Stoica pe timpul studiilor la Academia Militară Generală. Situându-se printre primi ofi eri, după absolvire, în anul 1965, maiorul Stoica a fost numit la comanda Brigăzii 46 Radiotehnice din Ploieşti, înfiin ată prin Ordinul Ministrului Apărării Na ionale, nr. 662, din 1 august 1965. Avansat locotenent-colonel, în anul 1965, apoi colonel, la excep ional, în 1966, şi general de brigadă, în anul 1974, Constantin Stoica s-a remarcat ca un bun organizator, conducând cu competentă subordonatii şi unitătile radiotehnice în desfăşurarea şi îndeplinirea planului pregătirii de luptă şi a aplica iilor tactice. S-a ocupat de asigurarea bazei materiale a procesului de instruc ie, de gospodărirea corectă a bunurilor materiale şi de solu ionarea regulamentară a problemelor întregului personal. A fost stimat şi apreciat de cadrele militare din subordine. Şi-a desfăşurat activitatea, în cea mai mare parte din timp, în subunită ile de pe teritoriu, îndrumând direct procesul de instruc ie şi educa ie a efectivelor. În timpul carierei militare generalul Constantin Stoica a fost decorat cu 19 medalii şi ordine militare româneşti, bulgare şi ruseşti şi cu unele ordine de stat româneşti. A fost pensionat în luna iunie 1986, după 46 de ani servi i în slujba apărării patriei, bucurându-se de o reală autoritate şi de respectul oamenilor, prin contribu ia adusă la rezolvarea problemelor lor profesionale şi familiale. Aflându-se la conducerea Asocia iei Veteranilor de Război din Sectorul 2 Bucureşti a fost avansat la gradul de general de divizie în retragere, în anul 1995.

Generalul Constantin Stoica s-a stins fulgerător din viată, în luna decembrie 1999, lăsând o amintire nepieritoare şi aprecierea radiolocatoriştilor şi a institu iei al cărei demn reprezentant a fost.

Niciun comentariu: